• Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
  • Produsent logo
Vårpakken
Vårpakken
1.135,-
LagerbeholdningLagerbeholdning+10 på lager
Legg i handlekurv

Beskrivelse

Her kan du kjøpe 7 av våre mest populære produkter i ett kjøp!

Washbox kit fra Carpro som inneholder følgende bestselger fra Carpro og Tuga Chemie

500 ml Reset Bilshampo
500 ml Elixir (meget populær quickdetailer/latmansvoks)
Carpro MF Vaskehanske
Carpro Dhydrate Tørkehåndkle
Carpro 2face antistatisk microfiber klut
1 liter Alu devil Special( syrefri og meget effektiv felgrengjøring)
1 liter Tuga-rex Flyverustfjerner

Her har du da alt du trenger for å gjøre bilen helt ren og legge en enkel lakkbeskyttelse som fremmer glansen i lakken betraketelig og gjør den enklere å vaske i etterkant.

HMS: 

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

P301 + P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P330 Skyll munnen.